سوزن کاتریج مخصوص میکروندلینگ(دکتر پن یا درماپن) مدلa7